O Državnotožilskem svetu

Državnotožilski svet je samostojen državni organ, ki opravlja naloge državnotožilske samouprave in upravne naloge ter sodeluje pri zagotavljanju enotnosti pregona in varovanju samostojnosti državnih tožilcev.

Pristojnosti Državnotožilskega sveta:

 • daje mnenje k politiki pregona državnega tožilstva;
 • daje pobude za sprejetje ali spremembo splošnih navodil;
 • podaja mnenja o predlogih za imenovanje državnih tožilcev;
 • izdeluje ocene državnotožilske službe in odloča o napredovanju državnih tožilcev v skladu z ZDT-1;
 • poda predlog za imenovanje generalnega državnega tožilca RS in mnenje k imenovanju njegovega namestnika ter imenuje vodje okrožnih državnih tožilstev in njihove namestnike;
 • odloča o premestitvah in dodelitvah državnih tožilcev;
 • odloča o nezdružljivosti funkcije državnega tožilca;
 • daje mnenje k predlogu skupnega finančnega načrta za državna tožilstva in mnenje Državnemu zboru Republike Slovenije o zakonih, ki urejajo položaj, pravice in dolžnosti državnih tožilcev;
 • sprejme merila za kakovost dela državnih tožilcev za oceno državnotožilske službe in merila za uspešnost pregona državnih tožilstev;
 • daje mnenje k številu mest državnih tožilcev na državnih tožilstvih;
 • daje mnenje k skupnemu letnemu poročilu o delu državnih tožilstev;
 • daje mnenje o izvedbi pravosodnega nadzora;
 • predlaga ali zahteva odpravo kršitve oziroma odpravi kršitev, s katero je bila prizadeta samostojnost državnega tožilca, in po potrebi objavi svojo ugotovitev;
 • imenuje in razrešuje disciplinske organe;
 • sprejme merila in metode za preizkus strokovne usposobljenosti in drugih sposobnosti kandidatov;
 • na predlog vodje Specializiranega državnega tožilstva RS odloča o predlogu za dodelitev državnega pravobranilca za opravljanje zahtevnejših strokovnih del na Specializirano državno tožilstvo RS;
 • sprejme Kodeks državnotožilske etike;
 • imenuje Komisijo za etiko in integriteto;
 • daje soglasje k politiki zaznavanja in obvladovanja korupcijskih tveganj ter izpostavljenosti državnih tožilstev in spremlja njeno uresničevanje;
 • predlaga spremembe ali dopolnitve politike zaznavanja in obvladovanja korupcijskih tveganj ter izpostavljenosti državnih tožilstev;
 • z dvotretjinsko večino glasov vseh članov sprejme poslovnik, s katerim natančneje uredi postopek priprave in poteka sej, način dela Državnotožilskega sveta, glasovanja, izvrševanja odločitev, načine varovanja tajnosti podatkov, sodelovanja z drugimi organi in obveščanja javnosti;
 • poda predlog za imenovanje nacionalnega predstavnika v Eurojustu in njegovega namestnika;
 • na predlog nacionalnega predstavnika v Eurojustu imenuje pomočnika nacionalnega predstavnika v Eurojustu;
 • poda predhodno mnenje k Nacionalnemu sistemu za usklajevanje dejavnosti Eurojusta in k nacionalnim korespondentom Eurojusta;
 • poda predhodno mnenje k Državnotožilskemu redu, ki ga izda minister za pravosodje;
 • skupaj z generalnim državnim tožilcem RS in ministrom za pravosodje dvakrat na leto na skupnih sestankih z vodji državnih tožilstev obravnava delo tožilstev ter sprejme oziroma uskladi ukrepe, potrebne za izvedbo letnih programov;
 • odloča o premestitvi in dodelitvi državnih tožilcev na Specializirano državno tožilstvo RS;
 • odloča o drugih zadevah, če tako določa zakon.