Komisija za etiko in integriteto

Sestava

Z novelo Zakona o državnem tožilstvu (Ur. l. RS, št. 19/2015 z dne 20. 3. 2015, v nadaljevanju ZDT-1) je Državnotožilski svet dobil nove pristojnosti na področju državnotožilske etike in integritete. V skladu s 17. alinejo 1. odstavka 102. člena in 38a. členom ZDT-1 sprejme Kodeks državnotožilske etike. V skladu z 18. alinejo 1. odstavka 102. člena in 108a. členom ZDT-1 imenuje Komisijo za etiko in integriteto.

Državnotožilski svet je sprejel Kodeks državnotožilske etike 22. septembra 2015. Na 50. redni seji dne 16. septembra 2015 pa je imenoval 3 člane Komisije za etiko in integriteto.

Za člane Komisije za etiko in integriteto je za dobo šestih let, in sicer od 16. 9. 2015 do 15. 9. 2021, imenoval naslednje državne tožilce

  • spec. Matejo Jadrič Zajec, višjo državno tožilko na Specializiranem državnem tožilstvu RS,
  • Državnotožilski svet je 19. 12. 2017 imenoval novo članico, in sicer Lucijo Helbl, okrajno državno tožilko na Okrožnem državnem tožilstvu v Slovenj Gradcu,
  • Saško Žontar, okrožno državno tožilko svétnico na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru.

6. 12. 2019 so člani Komisije za etiko in integriteto z dnem 6. 12. 2019 izmed sebe imenovali

  • za predsednico Komisije za etiko in integriteto višjo državno tožilko spec. Matejo Jadrič Zajec,
  • za namestnico predsednice Komisije za etiko in integriteto pa okrožno državno tožilko svétnico Saško Žontar.

V skladu s 3. odstavkom 26. člena Poslovnika Državnotožilskega sveta je Državnotožilski svet na 69. redni seji dne 20. 1. 2017 za nadomestno članico Komisije za etiko in integriteto, od 20. 1. 2017 do 15. 9. 2021, imenoval Barbaro Jenkole Žigante, višjo državno tožilko na Okrožnem državnem tožilstvu v Krškem.

Naloge

Po določilu 108a. člena ZDT-1 Komisija za etiko in integriteto:

  • sprejema načelna mnenja glede ravnanj, ki pomenijo kršitev Kodeksa državnotožilske etike,
  • izdaja priporočila za spoštovanje pravil državnotožilske etike in integritete v skladu s Kodeksom državnotožilske etike,
  • sprejema smernice s področja državnotožilske etike in integritete v skladu s Kodeksom državnotožilske etike, in
  • v sodelovanju s Centrom za izobraževanje v pravosodju skrbi za izobraževanje in usposabljanje državnih tožilcev na področju državnotožilske etike in integritete.

Delovanje

Komisija za etiko in integriteto je organ znotraj Državnotožilskega sveta (1. odstavek 108a. člena ZDT-1). Njeni člani so lahko le državni tožilci (2. odstavek 108a. člena ZDT-1).

Komisija za etiko in integriteto posluje na sedežu Državnotožilskega sveta s kontaktnimi podatki: