Informacije javnega značaja

V letu 2022 Državnotožilski svet ni obravnaval nobene zahteve po ZDIJZ.