Informacije javnega značaja

V letu 2021 Državnotožilski svet ni obravnaval nobene zahteve po ZDIJZ.