Informacije javnega značaja

V letu 2020 Državnotožilski svet ni obravnaval nobene zahteve po ZDIJZ.